Nut-/Doppelnutrohr 48,3 mm

Nut-/Doppelnutrohr 48,3 mm